Amaçlarımız

Üniversiteyi ve toplumu ilgilendiren konularda gerekli çalışmaları süreklilik içinde yürütmek;

Üyelerinin amaç ve çabalarını birleştirip örgütlemek;

Yasaların izin verdiği alanlarda bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmak;

Üyeler arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan etkinlikler yapmak;

Üyelerin bireysel yönden gelişmelerine katkıda bulunmak;

İnsan hakları ve doğal çevrenin korunması konusunda duyarlı bir toplum oluşmasında çaba harcamak;

Bu amaçlara ulaşmada Atatürk Devrim ve İlkeleri ışığında laik ve özgür bir toplumun yetişmesi için öğretim üyelerine düşen görev ve sorumluluklar doğrultusunda çaba harcamak

Önerilen Amaçlar:

¨ Üniversiter eğitimin niteliğini yükseltmek ve Atatürk Devrim ve İlkeleri ışığında çağdaş eğitimin yapılması konularında öneriler hazırlamak
¨ Bilimsel alanlarda üyeler arasında işbirliğini ve dayanışmayı arttırmak
¨ Üyelerin bilimsel ve sosyal çalışmalarını desteklemek
¨ Üyelerin özlük haklarını savunmak
¨ Üyeler arasında sosyal dayanışmayı arttırmak
¨ Üniversiter geleneklerin yerleşmesini sağlamak
¨ Başta meslek odaları olmak üzere demokratik kitle örgütleriyle eğitim, insan hakları, doğal çevrenin korunması vb konularda işbirliği yapmak

¨ Farklı eğitim-öğretim birimlerinde bulunan çeşitli bilimsel araştırma araçlarının ortak kullanımını sağlayıcı önlemlerin alınması amacıyla Üniversite yetkili organları ve birimlerine öneriler sunmak

..Üyelerin bilimsel ve sosyal çalışmalarını desteklemek

¨ Üniversite olanaklarından bilimsel ve sosyal çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla azami ölçüde yararlanılması yönünde öneriler hazırlamak
¨ Başarılı çalışmalar yapan üyelere özendirici ödüller vermek veya verilmesini sağlamak
¨ Çeşitli yayınlar yoluyla başarılı çalışmaları tanıtmak
¨ Öncelikli araştırma ve çalışma konularını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve sonuçlarını üyelere ve ilgililere duyurmak
..Üyelerin özlük haklarını savunmak
¨ Özlük hakları çiğnenen, mağdur olan üyelerin başvuruları halinde, haklarını aramak amacıyla her türlü yasal çalışmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak

¨ Yukarıda anılan konularda inceleme, araştırma yapmak veya yapılmasına yardımcı olmak; elde edilen bulgularla ilgili raporlar hazırlamak; hedef örgüt ve kitleyi bilgilendirmek ve motive etmek

..Üniversiter eğitimin niteliğini yükseltmek ve Atatürk Devrim ve İlkeleri ışığında çağdaş eğitimin yapılması konularında öneriler hazırlamak
¨ Farklı eğitim-öğretim birimlerindeki eğitim-öğretim programlarını incelemek (durum saptama)
¨ Çağdaş üniversiter eğitimi tartışma ve ana ilkelerini belirleme konulu dizi toplantılar yapmak
¨ Genel ve özel bazda çağdaş eğitim modelleri geliştirmek ve öneri paketi haline getirerek ilgili örgütlere sunmak
¨ Önerilerin uygulamadaki durumunu izlemek; aksayan uygulama ve konulara müdahale etmek.
..Bilimsel alanlarda üyeler arasında işbirliğini ve dayanışmayı arttırmak
¨ Farklı eğitim-öğretim birimlerinde görevli bilim adamlarının çalışma alanlarını ve olanaklarını belirlemek; sonuçları katalog haline getirerek üyelere duyurmak
¨ Biribirine yakın alanlarda çalışmalar yapan bilim adamlarıyla toplantılar yapmak
¨ Farklı eğitim-öğretim birimlerinde görevli bilim adamlarının ortak çalışmalarını özendirici önlemler almak

..Üyeler arasında sosyal dayanışmayı arttırmak
¨ Üyeler arasında sosyal dayanışmayı arttırıcı faaliyetler yapmak (toplantı, dinleti, tiyatro, yemek, kokteyl, piknik, spor etkinlikleri vb)
..Üniversiter geleneklerin yerleşmesini sağlamak
¨ Özerk üniversite geleneğinin yerleşmesi amacıyla yönetim birimlerindeki görevlilerin demokratik seçimlerle belirlenmesi için faaliyetler yapmak
¨ Eğitim, öğretim, sosyal vb etkinlikler düzenlenerek üniversite bütünlüğünü önplana çıkarmak
¨ Üniversite kampusunun bütünlüğünü sağlamak
..Başta meslek odaları olmak üzere demokratik kitle örgütleriyle eğitim, insan hakları, doğal çevrenin korunması vb konularda işbirliği yapmak
¨ Demokratik kitle örgütleriyle çeşitli nitelikte toplatılar düzenlemek