Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları Derneğimize üyelik; (Tüzük Madde 3-) Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğe, derneğin amaçlarını benimseyen, Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı yüksek öğrenim kurumlarından birisinde, kısmi, geçici ya da daimi statüde görev yapan öğretim elemanları (Profesör, doçent, yardımcı doçent, uzman, okutman, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) ve bunların emeklileri üyelik için başvurabilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde, üyeliğe kabul veya ret şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile “onursal üye” olarak kabul edilebilir.

Asıl üyeler, dernekteki hak ve yetkiler bakımından eşit durumdadırlar. Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

Her üyenin derneğin çalışmalarına katılma hakkı vardır.

 

Hiç bir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Onursal üyelerin, dernek organları için seçme ve seçilme hakları ile giriş ödentisi ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğin amacına uygun davranmakla, özellikle, amaçlarının gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

Üyelik ödentisi, asıl üyeliğe kabul tarihinden başlayarak ödenir.